(نساء13)-آنچه مذکور شد احکام و اوامر خدا است و هر کس پيرو امر خدا و رسول او است او را به بهشتهائي در آورند که در زير درختانش نهرها جاري است و آنجا منزل ابدي مطيعان خواهد بود و اين است سعادت و پيروزي عظيم ( 13 ) .پایگاه اطلاعات پرسنل و فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر آموزش و پرورش خراسان رضوی

نام کاربری
رمز عبور

همکاران شاغل از شماره پرسنلی بعنوان نام کاربری و بطور پیش فرض از کد ملی همراه با صفر های ابتدایی آن بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند.

همکاران بازنشسته از شماره حساب بعنوان نام کاربری بدون صفرهای ابتدای آن و بطور پیش فرض از کد پرسنلی بعنوان کلمه عبور استفاده نمایند

پس از ورود به سایت امکان تغییر رمز برای هر دو گروه وجود دارد.